Privacybeleid voor de website www.15gram.be

Bij het aanbieden van haar producten en diensten op de website www.15gram.be zal 15gram BV bepaalde persoonsgegevens over jou verwerken als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”. Je vindt hieronder eerst een beknopte samenvatting van deze verwerkingen, met daaronder meer uitgebreide informatie.

In geval van verdere vragen kan je ons steeds contacteren. 15gram is een product van 15gram BV, toegankelijk via de website www.15gram.be 15gram BV is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer (BE0)448.142.473 en met maatschappelijke zetel te Kielsbroek 4, bus C2, 2020 Antwerpen.

Enige vragen of opmerkingen kunnen per post naar dit adres worden opgestuurd, per e-mail naar privacy@15gram.be of per telefoon naar 0032(0)3.450.81.01.

  • 15gram verwerkt enkele van jouw persoonsgegevens. Sommige daarvan zijn vereist om jou de gevraagde dienst te verlenen (bestellen en leveren van onze foodboxen), maar je kan ook vrijwillig gegevens meedelen (bv. inschrijven op een nieuwsbrief om interessante info te krijgen). In beperkte gevallen verwerken wij ook gegevens buiten die gevallen (bijvoorbeeld voor statistische doeleinden om onze diensten te verbeteren).
  • Gegevens die we verzamelen worden verwerkt om jou onze diensten te kunnen aanbieden op een optimale manier. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor doeleinden die je niet redelijkerwijs kan verwachten, verkopen ze niet door, enz.
  • Wij delen gegevens in principe niet met derden, tenzij we daartoe verplicht zijn of in beperkte mate met onze dienstverleners die de nodige garanties bieden. We verkopen geen gegevens aan derden.
  • De privacywetgeving kent een individu, binnen bepaalde voorwaarden, allerhande rechten toe. Wij willen het uitoefenen van jouw rechten faciliteren en je kan ons op diverse manieren contacteren. Wij zullen prompt gevolg geven aan jouw vragen.

1. Algemene informatie

1.1. Dit privacybeleid informeert jou over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer je de website www.15gram.be bezoekt en gebruikt. 15gram BV hecht daarbij het grootste belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. 15gram, die handelt als een zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, zal daarbij de Belgische wetgeving respecteren (in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 inzake de verwerking van persoonsgegevens), evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel de GDPR-verordening genoemd).

1.2. Het privacybeleid vormt aan aanvulling op onze algemene voorwaarden van toepassing op de website. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing gedurende de gehele tijd van het bezoek aan en gebruik van de website.

1.3. Vooraf aan het plaatsen van een bestelling dien je te verklaren kennis genomen te hebben van dit privacybeleid, dit beleid te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan.

1.4. Indien je dit privacybeleid of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je dit privacybeleid niet te aanvaarden. In dit geval kan je steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

1.5. We raden je in elk geval aan om een kopie van dit privacybeleid bij te houden voor jouw archief.

2. Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt?

Bij het gebruik van de website worden verschillende types van informatie verzameld en gebruikt voor diverse doeleinden. Hieronder vind je daarvan een overzicht alsook de rechtsgrond op basis van dewelke wij deze gegevens verzamelen. Uiteraard wordt de betreffende informatie slechts verwerkt voor zover jij binnen een bepaalde categorie van gegevensverwerking valt.

2.1. Wij dienen sommige verwerkingen van jouw gegevens uit te voeren omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst en om jouw bestelling te kunnen leveren.

(2.1.a) Zo dienen wij bepaalde gegevens te registreren bij een bestelling van een foodbox of een cadeaubon (naam, e-mail, Gsm-nummer, adres en informatie inzake levering en facturatie) of een andere bestelling van zaken die wij op de website aanbieden, zodat wij jouw bestelling veilig en op tijd kunnen leveren, om je op de hoogte te houden van levering of enige problemen met levering zodat we daarover goed kunnen communiceren, en om klantenbeheer mogelijk te maken.

(2.1.b) Zo zullen we ook je e-mail en mobiel nummer gebruiken om je belangrijke informatie over de overeenkomst te sturen, zoals een bestellingsbevestiging, belangrijke informatie omtrent levering, of een wijziging aan onze contractuele voorwaarden. Aangezien deze informatie noodzakelijk is voor je interactie met onze onderneming, kan je ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.

(2.1.c) Zo ook stellen we jouw bestelhistoriek ter beschikking in je persoonlijke account zodat wij de door jou gewenste functionaliteit van je account kunnen leveren en je toelaten om je bestellingen, gekozen recepten, betaalhistoriek, contractuele voorwaarden, enz. te raadplegen binnen je persoonlijke pagina.

(2.1.d) Daarnaast kan je ook een bezoekersaccount creëren op onze website waarbij wij je vragen bepaalde informatie op te geven (naam, e-mail en wachtwoord). Uiteraard ben je daartoe niet verplicht en je kan onze website ook bezoeken en gebruiken zonder account. Heb je een account, dan kan je ook een foto opladen maar ook hier ben je vrij om dat al dan niet te doen.

(2.1.e) Zonder de verwerking van die gegevens is de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk en je bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze verwerkingen kaderen binnen de door jou gewenste dienstverlening.

2.2. Voor sommige verwerkingen heb je zelf de toestemming gegeven. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat je zelf vrijwillig informatie geeft, bijvoorbeeld om van bepaalde diensten te kunnen genieten of om informatie op te vragen.

(2.2.a) Zo kan je ons via onze chat-functie contacteren. Het gebruik van deze functie is uiteraard niet verplicht. Merk wel op dat we voor onze chat-functie samenwerken met een derde partij, die ook eigen privacyvoorwaarden hanteert. We raden je dan ook aan om deze voorwaarden eerst grondig te bekijken.

(2.2.b) Periodiek wordt er vanuit 15gram of de met haar verbonden ondernemingen een nieuwsbrief verstuurd. Dat kan een weekmenu mailing omvatten of andere actie-gerelateerde communicatie. Je kan je met het opgeven van jouw e-mailadres inschrijven voor het ontvangen van onze communicaties. Als bestaande klant zal je deze informatie ook krijgen om je op de hoogte te houden en eveneens om te polsen naar jouw tevredenheid zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Je kan hiervoor uiteraard te allen tijde uitschrijven via het gebruikte medium door gebruik te maken van een opt-out keuze. Ook via je account kan je hiervoor uitschrijven. Dit kan ook op eenvoudig verzoek per mail of telefoon via de bovenstaande contactgegevens. Wij zullen je vraag prompt beantwoorden!

(2.2.c) Mogelijk wordt ook toestemming gevraagd voor het verwerken van bepaalde gegevens in het kader van de organisatie van aanvullende promotionele acties, om enquêtes in te vullen, enz. waarvan je uiteraard zelf beslist of je daaraan wenst deel te nemen. Zo ook bieden wij je periodiek de (geheel vrijblijvende) mogelijkheid om bepaalde informatie te downloaden (zoals bijvoorbeeld een e-book).

(2.2.d) Ook maken wij op beperkte wijze gebruik van jouw gegevens (bv. jouw favoriete gerechten, recepten en keukenpraat, jouw feedback, je likes, hoe vaak je bestelt, etc.) om beter te kunnen inschatten welke jouw voorkeuren zijn. Zo kunnen wij je informatie over onze producten sturen die je hopelijk interessant vindt en vallen we jou niet lastig met nutteloze informatie. Zoals gezegd, kan je je steeds uitschrijven voor het ontvangen van onze informatie!

(2.2.e) Via de website kan je ook met ons in contact treden omtrent openstaande vacatures. Wanneer jij ons je CV (vrijwillig) bezorgt, dan nemen we daar uiteraard kennis van in het kader van de sollicitatie. Wees voorzichtig met de gegevens die in je in dat verband met ons wil delen.

(2.2.f) Ook kan je op onze website op beperkte wijze informatie opladen die voor anderen zichtbaar is. Zo stellen we jou de mogelijkheid voor om bijvoorbeeld publieke reacties te plaatsen op onze blogs, creaties, enz. Je bent hiertoe uiteraard niet verplicht, maar realiseer je wel dat deze reacties publiek zichtbaar zijn.

2.3. Sommige verwerkingen kunnen wij uitvoeren in het gerechtvaardigde belang van de onderneming. In sommige gevallen is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist op grond van de overeenkomst tussen ons gesloten noch werd daarvoor toestemming gegeven, maar menen wij toch over een belang te beschikken om persoonsgegevens te verwerken met minimale of geen impact op jouw privacyrechten.

(2.3.a) Zo verzamelen wij uiteraard algemene en statistische gegevens omtrent het gebruik van onze diensten en de website, bijvoorbeeld om verlies en fraude te voorkomen, maar eveneens om het gebruik van onze website en om onze dienstverlening te optimaliseren en om geaggregeerde en statistische gegevens te genereren omtrent onze dienstverlening. Daarbij kunnen wij jouw IP/TCP adres registreren, het type en versie van je navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina.

(2.3.b) Eveneens gebruiken wij persoonsgegevens voor doeleinden van interne audit en om onderzoek te kunnen doen naar onze producten, diensten en om de communicatie met onze klanten te verbeteren.

Wij waken erover dat deze gegevens een zo beperkt mogelijke impact op jouw privacy kunnen inhouden en om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming ervan.

3. Welke gegevens delen wij met derde partijen?

3.1. Wij wensen jouw privacy zoveel als mogelijk te beschermen. In dat kader willen wij het delen van jouw gegevens met derde partijen beperken tot een minimum als volgt.

3.2. Binnen onze ondernemingsgroep gelden contractuele afspraken dat toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot die personen die er omwille van hun functie toegang dienen toe te krijgen. Bovendien hebben we strikte interne richtlijnen binnen onze ondernemingsgroep die betrekking hebben op de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens, inclusief uw persoonsgegevens.

3.3. Daarnaast geeft 15gram de verkregen persoonsgegevens als algemene regel nooit door aan derden, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en onze dienstverlening (bv. aan onderaannemers zoals handlers, transporteurs, …) en zoals bepaald in dit privacybeleid als volgt:

(3.3.a) Het kan voor 15gram noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om jouw persoonsgegevens openbaar te maken. We kunnen je gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

(3.3.b) Daarnaast kunnen we jouw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen.

(3.3.c) We kunnen je gegevens delen met derde-dienstverleners die handelen als “verwerker” in opdracht van onze onderneming – in dat laatste geval zal de onderneming er steeds over waken dat het de nodige (contractuele) waarborgen krijgt dat de dienstverlener gepaste maatregelen heeft getroffen op het vlak van privacy (daaronder ook begrepen een eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte);

(3.3.d) Op jouw vraag, bijvoorbeeld wanneer je van producten of diensten gebruik maakt waarvoor wij gegevens moeten delen met derde partijen;

(3.3.e) Voor onze bestaande klanten en wanneer je je hebt ingeschreven om nieuwsbrieven te ontvangen, kunnen wij je ook informatie en nieuwsbrieven sturen van ondernemingen waarvan onze ondernemingsgroep de uitbating verzorgt (denk aan Foodbag, Rayon en Canteen). Daarbij letten we er wel op dat het informatie betreft waarvan wij denken dat deze je zal interesseren. Zoals hierboven gezegd, gelden binnen onze ondernemingsgroep strikte afspraken voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Zoals eveneens gezegd, kan je te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van deze informatie;

(3.3.f) Wij behouden ons ook het recht voor om jouw gegevens binnen onze ondernemingsgroep door te geven om:

(3.3.f.i) gepaste opvolging te geven aan verzoeken, vragen, problemen, klachten, enz. waar dienstverlening centraal binnen onze ondernemingsgroep wordt georganiseerd; en

(3.3.f.ii) je toe te laten gebruik te maken van extra dienstverlening die je mogelijk kan interesseren (bijvoorbeeld het gebruik van je inloggegevens op een van onze verbonden platformen). Daartoe wordt je steeds voorafgaandelijk geïnformeerd en uitgenodigd en indien je van deze functie(s) geen gebruik wenst te maken, dan ben je daar uiteraard niet toe verplicht.

Binnen onze ondernemingsgroep gelden steeds de hogervermelde garanties.

(3.3.g) Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

3.4. Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen noch om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte; mocht dit toch gebeuren dan zij verwezen naar clausule 3.3(c) hierboven en zullen we erover waken om passende waarborgen te nemen.

3.5. De website voorziet enkele links naar websites of platformen van derden (bv. sociale mediaplatformen). Zo ook laat de website toe bepaalde content op de website te liken of te delen met je sociaal netwerk.

Merk op dat wanneer je op deze links klikt of je van enige like of deel-functie gebruik maakt, de algemene voorwaarden, privacybepalingen en andere contractuele bepalingen van die derden van toepassing zullen zijn. Wij raden je in elk geval aan deze grondig door te nemen. 15gram neemt geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband en je betreedt / maakt gebruik van deze website en/of platformen op jouw eigen risico.

4. Het gebruik van cookies en andere technologieën

4.1. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op je toestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt.

4.2. Ons Cookiebeleid geeft je alle details hierover en kan je via deze link raadplegen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

5.1. 15gram neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens zeer serieus. 15gram beveiligt jouw persoonsgegevens op een gepaste manier. Als jouw persoonsgegevens worden bewaard bij 15gram, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

5.2. Als je berichten, foto’s of andere inhoud post bij een sociaal netwerk, zijn de persoonsgegevens en de inhoud die je deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als je bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van deze functies.

6. Integriteit en bewaartermijn van persoonsgegevens

6.1. 15gram maakt het makkelijk voor je om jouw persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden. Pas eenvoudig je gegevens in je account aan. Je mag ons ook altijd contacteren indien je bepaalde verzoeken hebt (zie artikel 7 van dit Privacybeleid).

6.2. We zullen jouw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan:

(6.2.a) Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract worden bijgehouden voor zolang het contract loopt. Bij het aflopen van het contract houden we die gegevens nog bij gedurende de wettelijke verjaringstermijn voor (contractuele) vorderingen teneinde onze informatie bij te houden.

(6.2.b) Gegevens waarvoor je zelf de toestemming hebt gegeven alsook diegene die worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming, zullen periodiek worden verwijderd, rekening houdend met de concrete omstandigheden en de toepasselijke verjaringstermijnen.

7. Rechten die jou toekomen

7.1. De privacywetgeving bepaalt een aantal wettelijke rechten die jij als individu, onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, kan uitoefenen. Het gaat meer bepaald om een recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7.2. Onze onderneming en haar medewerkers nemen alle vragen inzake privacy ernstig en zullen deze prompt behandelen. Teneinde dit proces te stroomlijnen en te vergemakkelijken vragen wij jou om ons bij een verzoek tot uitoefening van je rechten te mailen naar privacy@15gram.be. Je mag ook op elke andere manier met ons contact opnemen. We behouden ons wel het recht voor om de identiteit van de verzoeker te controleren, want we moeten de privacy van derden uiteraard ook beschermen!

7.3. Je kan zelf uiteraard je gegevens ook steeds raadplegen en wijzigen door in te loggen op je account op onze website.

7.4. In bepaalde gevallen kunnen we verzoeken weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze zeer onduidelijk of verdacht zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn, enz. Wij handelen daarbij steeds in lijn met de heersende wetgeving.

7.5. Er zij op gewezen dat voor de gevallen waarin wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, jij het recht hebt de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.6. Daarnaast heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00; contact@apd-gba.be).

8. Heb je nog verdere vragen?

8.1. Indien je nog verdere vragen zou hebben kan je ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in dit Privacybeleid opgenomen.

© - Laatst bewerkt tijdens april 2022