Websitevoorwaarden voor de website www.15gram.be

1. Wie zijn wij?

1.1. 15gram is een product van Smartmat NV. Onze contactgegevens zijn de volgende:

Dok Noord 6
9000 Gent
+32 9 298 05 10
foodlover@foodbag.be
BTW BE 0841.142.626
KBO 0841.142.626

We verwijzen hierna naar onze onderneming als “Smartmat” of “wij/ons”.

1.2. De huidige websitevoorwaarden zijn steeds van toepassing op jouw bezoek aan onze website www.15gram.be (hierna de “website”). Indien je deze websitevoorwaarden of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je de website niet te gebruiken en desgevallend contact op te nemen met ons.

2. Algemeen

2.1. Je kan op onze website surfen om ideeën op te doen, gerechten te zoeken, nieuwtjes over voeding en koken op te zoeken en dit alles te bewaren of te delen. Je kan daarbij ook een account creëren om favorieten te bewaren, je reacties te plaatsen bij onze inhoud of om informatie te linken naar je sociaal netwerk. We laten je ook toe in te schrijven op onze nieuwsbrief om je te voorzien van leuke weetjes.

2.2. De website is bedoeld als bron van algemene informatie. Deze website is niet bedoeld om goederen of producten te koop aan te bieden of te verkopen. Het bestellen van een foodbox kan via de website van www.foodbag.be. Houd er rekening mee dat op die website andere contractuele voorwaarden van toepassing zijn die je uiteraard eerst dient te raadplegen. De huidige website is dus louter informatief.

2.3. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud, samenstelling en structuur van deze website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden of aan te passen.

3. Over de informatie die we ter beschikking stellen

3.1. De gustibus et coloribus non est disputandum; over smaken en kleuren kan men niet discussiëren! Wij willen je op de website nuttige en vooral lekkere informatie ter beschikking stellen. Die informatie is echter algemeen van aard en niet aangepast aan jouw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

3.2. Hetzelfde geldt voor andere informatie die we op de website ter beschikking stellen, zoals bijvoorbeeld de productinformatie die we ter beschikking stellen (bijvoorbeeld de voedingswaarde, e.d.m.). We proberen deze informatie op een zo accuraat mogelijke manier weer te geven en op basis van beschikbare informatie van de ingrediënten maar dit kan niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of anders advies worden beschouwd. Ook gelden deze beperken voor de informatie die we ter beschikking stellen over bereidingstijd of -wijze; deze kunnen verschillen naar gelang de producten die je gebruikt, je keukentoestellen, enz. Smartmat neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid!

3.3. Smartmat levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Smartmat de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

3.4. Wij proberen om onze foto’s van recepten, producten, ingrediënten, etc. zo accuraat mogelijk weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat in de praktijk geen verschillen kunnen voorkomen. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. Smartmat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons steeds contacteren via de contactgegevens onder 1. Hierboven.

3.5. Smartmat geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. We garanderen niet, en kunnen dat ook niet, dat de website altijd beschikbaar zal zijn, noch dat deze steeds vrij zal zijn van enige fout, bug, virus of andere defecten, kwetsbaarheden of onbeschikbaarheden. Smartmat kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

3.6. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links of verwijzing naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Smartmat verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

4. Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van cookies

4.1. De gegevens verzameld in het kader van het gebruik van deze website zullen verwerkt worden zoals bepaald in ons Privacybeleid. Bovendien maken wij op onze website ook gebruik van cookies, meer informatie daarover vind je in ons apart Cookiebeleid.

4.2. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantendienst: foodlover@foodbag.be. Wij helpen je graag verder.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, databankrechten, structuur van de website, product- of bedrijfsnamen, teksten, recepten, beelden e.d. (gezamenlijk in deze clausule aangeduid als de “Inhoud”) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Smartmat of aan haar eigen licentiegevers.

5.2. Je mag de Inhoud dus niet kopiëren, publiceren, distribueren, verdelen of anderszins gebruiken of aanpassen. Uiteraard mag je de Inhoud bekijken en afprinten, maar enkel voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren of anderszins gebruiken van de Inhoud voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

5.3. Linken naar onze website kunnen wij in volle beslissingsbevoegdheid toestaan of weigeren en wij kunnen vragen dat je dergelijke links onmiddellijk verwijdert.

6. Jouw content

6.1. Onze website kan ook functionaliteiten aanbieden die het uploaden van informatie of gegevens mogelijk maken (bijvoorbeeld het geven van commentaar op bepaalde inhoud van de website zoals recepten of keukenpraat). Je bent verantwoordelijk voor de gegevens/informatie die je verstrekt via onze website.

6.2. In ieder geval verwachten wij van alle gebruikers van onze website dat zij zich aan de geldende wetgeving houden en geen inhoud uploaden die illegaal is of in strijd is met de goede zeden of algemene normen van fatsoen. Ook eisen wij dat dergelijke inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. intellectuele eigendomsrechten) of kwetsend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is.

6.3. Wij behouden ons het recht voor om elke inhoud die naar onze mening in strijd is met de bovenvermelde principes offline te halen, en om een gebruikersaccount tijdelijk of permanent te schrappen.

7. Algemeen

7.1. Smartmat behoudt zich het recht voor om deze websitevoorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Deze wijzigingen zullen ter kennis worden gebracht aan de bezoekers.

7.2. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij dwingende consumentenwetgeving anders zou bepalen.

7.3. We bieden onze website aan in de Nederlandse taal.

7.4. Ondanks al onze goede voornemens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die buiten onze redelijke controle vallen (overmacht).

7.5. Indien enige clausule in deze websitevoorwaarden ongeldig en/of onafdwingbaar zou zijn, dan blijven de overige clausules onverkort van toepassing. De partijen gaan er dan mee akkoord om de ongeldige en/of onafdwingbare clausule te vervangen door een geldige en/of afdwingbare clausule die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel als mogelijk benadert.

7.6. Contact en klachten

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je Smartmat NV steeds contacteren via volgende contactgegevens:

Dok Noord 6
9000 Gent
+32 9 298 05 10
foodlover@foodbag.be
BTW BE 0841.142.626
KBO 0841.142.626

Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te beantwoorden.

© - Laatst bewerkt tijdens oktober 2023