Algemene Voorwaarden Mediatower

Revisiedatum: oktober 2015

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijke via het adres https://15gram.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Mediatower BVBA, met maatschappelijke zetel te 2550 KONTICH, Veldkant 29, opgenomen in de KBO onder het nummer 0445.423.208, hierna genoemd “Mediatower”.

Telefoonnummer: +32 (0)3 4508100
e-mailadres: info@mediatower.be
Bankrekeningnummer: BE43 0012 2833 0501

Artikel 2 – Definities

 1. Verkoper: Mediatower
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Mediatower op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Mediatower en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Mediatower op de Website.
 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via https://15gram.be
 6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Mediatower en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijke en schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op elk aanbod van Mediatower, en op elk tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Mediatower en de Koper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mediatower als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Mediatower levert enkel in België en Nederland. Als er een leveringsadres in een ander land wordt opgegeven, kan Mediatower beslissen om de bestelling te weigeren.
 4. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door ouder(s) of door een wettelijke voogd te laten plaatsen. Als Mediatower merkt dat de bestelling toch zou geplaatst zijn door een minderjarige, dan behoudt deze zich het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de Website.
 6. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden, samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering, aan de Koper bezorgd, en dit in een formaat dat deze kan opslaan of afdrukken.
 7. Voor het geval dat er naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen zouden bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 8. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 9. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Mediatower wordt ingestemd.
 10. Mediatower behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen
 11. Door het gebruik van de Website (s) van Mediatower en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 12. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de vorige bepalingen beïnvloeden.
 13. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Mediatower, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 2. Mediatower beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om de consument een goede beoordeling te laten maken aangaande de aangeboden goederen en/of diensten. In het geval dat Mediatower gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Mediatower zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.
 3. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Mediatower voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.
 4. In het geval dat de uitgever van de krediet- of debetkaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Mediatower niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 5 – Bestellingen

 1. Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen: bPOST voor leveringen in België en TNT voor Nederland. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting.” Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Tijdens de periode die in het aanbod wordt vermeld, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Wel kan door Mediatower beslist worden om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten (levering en/of retour) aan te rekenen. In dat geval wordt dit steeds gemeld voordat de aankoop definitief wordt geplaatst.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Mediatower in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mediatower worden gecorrigeerd.

Artikel 7 – Betaling

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
  • Credit Card
  • iDEAL (enkel voor Nederland)
  • Bancontact/Mister Cash (enkel voor België)
  • Belfius Direct Net
  • Paypal
 2. Enkel via voormelde betaalmodussen kunnen betalingen aanvaard worden
 3. Mediatower kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt op de Website.
 4. Indien voor een betaalwijze een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Mediatower is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 5. Om een veilige betaling en de veiligheid van persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 8 – Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen en/of diensten worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Mediatower streeft ernaar om de bestelling binnen 3 werkdagen te leveren.
 3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Mediatower streeft ernaar vertragingen binnen 2werkdagen werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.
 4. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigd Mediatower de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Mediatower dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt Mediatower, uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op het risico van Mediatower. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan in de post.
 6. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 8. De totale aansprakelijkheid van Mediatower bij tekortkoming aan haar verplichtingen, zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product/de producten in kwestie.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van goederen en/of diensten heeft de Koper gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. De Koper kan de bestelling in dergelijk geval, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor worden door de Koper zelf betaald), binnen de 14 dagen nadat de bestelling is teruggekregen door Mediatower, of nadat de Koper heeft aangegeven te willen afzien van de overeenkomst, wordt de volledige aankoopprijs ervan terug betaald.
 2. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komt dus voor rekening van de Koper. Mediatower zal aangeven wat hiervan de kostprijs is, of hieromtrent een raming maken indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 3. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden, zal Mediatower deze bij de Koper komen afhalen en zullen hiervoor geen kosten worden aangerekend in hoofde van de Koper.
 4. Mediatower behoudt zich het recht om te wachten met de terugbetaling, tot het moment waarop deze de goederen in kwestie heeft teruggekregen of tot er door de Koper wordt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt er van de Koper verwacht dat deze zorgvuldig omgaat met zowel de bestelling als de verpakking. Als de Koper de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag deze de goederen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of deze het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bijgevolg dan ook niet gebruikt zijn.
 6. Het terugsturen van de goederen moet gebeuren samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk samen met de originele verpakking. Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de instructies vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Het retourpakket kan geretourneerd worden via post of een koerier. (geef hier de beschrijving van de andere mogelijke wijze waarop de consument het goed kan terugbezorgen).
 8. Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenenen, kan de Koper het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar (adres waar het formulier naar mag worden verzonden). Mediatower zal de Koper per e-mail een ontvangstbevestiging bezorgen met betrekking tot het herroepingsformulier.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. Mediatower garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Mediastore verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. De producten verkocht door Mediatower worden geleverd met een minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
 3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
 4. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering, wordt geacht dat het defect of gebrek reeds bestond voor de levering, tenzij Mediatower het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de bewijslast omkeren en zal de Koper zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Mediatower niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan deze ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Mediatower, die de nakoming van haar verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, verhindert. Hieronder wordt onder andere, maar niet beperkend, begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/ of Website berusten bij Mediatower, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningnen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Mediatower, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

 1. Mediatower doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over de diensten en / of producten van Mediatower, kan deze haar contacteren via customerservice@mediatower.be.
 2. Mediatower streeft ernaar om elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, aanbiedingen van Mediatower of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 16 – Diverse bepalingen

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Mediatower op volgend adres: BVBA Mediatower, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 29, België, per e-mail: info@mediatower.be, per telefoon: +32 (0)3 4508100 of per fax: +32 (0)3 4508109